Olin Corp. (OLN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 296 700 -969 900 -11 300 327 900 549 500
Amortyzacja 582 500 568 400 597 400 601 400 558 900
Zmiana stanu należności 320 800 11 700 -7 900 32 100 49 600
Zmiana stanu zapasów 193 600 -21 000 -15 700 28 800 52 200
Zmiana stanu gotówki -9 200 -31 200 42 100 -39 600 33 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 741 000 418 400 617 300 907 800 648 800
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -200 600 -298 900 -385 600 -385 200 -294 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -197 400 -835 700 -365 600 -382 300 -498 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 552 000 385 600 -209 300 -564 800 -116 800