Olin Corp. (OLN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 460 200 1 326 900 1 296 700 -969 900 -11 300 327 900 549 500
Amortyzacja 533 400 598 800 582 500 568 400 597 400 601 400 558 900
Zmiana stanu należności -77 800 -139 000 320 800 11 700 -7 900 32 100 49 600
Zmiana stanu zapasów -83 100 73 600 193 600 -21 000 -15 700 28 800 52 200
Zmiana stanu gotówki -23 700 13 500 -9 200 -31 200 42 100 -39 600 33 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 974 300 1 921 900 1 741 000 418 400 617 300 907 800 648 800
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -236 000 -236 900 -200 600 -298 900 -385 600 -385 200 -294 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -340 800 -259 700 -197 400 -835 700 -365 600 -382 300 -498 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -656 900 -1 646 700 -1 552 000 385 600 -209 300 -564 800 -116 800