Olin Corp. (OLN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 180 500 189 700 220 900 178 800 218 400
Inwestycje krótkoterminowe 92 700 66 700 23 100 35 000 48 100
Należności 1 106 800 786 000 774 300 782 200 750 100
Zapasy 868 300 674 700 695 700 711 400 682 600
Pozostałe aktywa obrotowe 92 700 66 700 23 100 35 000 48 100
Aktywa obrotowe razem 2 248 300 1 717 100 1 714 000 1 707 400 1 699 200
Inwestycje długotrminowe 6 269 400 6 553 800 7 473 800 7 290 000 7 519 100
Rzeczowe aktywa trwałe 2 913 600 3 171 000 3 323 800 3 482 100 3 575 800
Wartość firmy 1 420 600 1 420 200 2 119 700 2 119 600 2 120 000
Wartości niematerialne 331 700 399 400 448 100 511 600 578 500
Pozostałe aktywa trwałe 1 131 800 1 191 300 1 169 100 1 141 600 1 179 900
Aktywa razem 8 517 700 8 270 900 9 187 800 8 997 400 9 218 300

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 847 700 729 200 651 900 636 500 669 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 201 100 26 300 2 100 125 900 700
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 633 300 443 400 428 200 355 900 283 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 682 100 1 198 900 1 082 200 1 118 300 954 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 578 200 3 837 500 3 338 700 3 104 400 3 611 300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 744 300 1 048 900 1 591 500 1 423 600 1 387 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 5 865 500 6 820 100 6 770 300 6 165 200 6 464 600
Akcje zwykłe 159 100 157 900 162 300 166 800 166 200
Zyski (straty) zatrzymane 1 013 800 -155 100 941 100 1 070 500 790 300
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 652 200 1 450 800 2 417 500 2 832 200 2 753 700
Pasywa razem 8 517 700 8 270 900 9 187 800 8 997 400 9 218 300