Olin Corp. (OLN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 170 300 194 000 180 500 189 700 220 900 178 800 218 400
Inwestycje krótkoterminowe 54 100 52 700 92 700 66 700 23 100 35 000 48 100
Należności 890 000 967 800 1 106 800 786 000 774 300 782 200 750 100
Zapasy 858 800 941 900 868 300 674 700 695 700 711 400 682 600
Pozostałe aktywa obrotowe 54 100 52 700 92 700 66 700 23 100 35 000 48 100
Aktywa obrotowe razem 1 973 200 2 156 400 2 248 300 1 717 100 1 714 000 1 707 400 1 699 200
Inwestycje długotrminowe 5 740 000 5 887 800 6 269 400 6 553 800 7 473 800 7 290 000 7 519 100
Rzeczowe aktywa trwałe 2 519 600 2 674 100 2 913 600 3 171 000 3 323 800 3 482 100 3 575 800
Wartość firmy 1 424 000 1 420 900 1 420 600 1 420 200 2 119 700 2 119 600 2 120 000
Wartości niematerialne 245 800 273 800 331 700 399 400 448 100 511 600 578 500
Pozostałe aktywa trwałe 1 118 500 1 102 500 1 131 800 1 191 300 1 169 100 1 141 600 1 179 900
Aktywa razem 7 713 200 8 044 200 8 517 700 8 270 900 9 187 800 8 997 400 9 218 300

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 775 400 837 700 847 700 729 200 651 900 636 500 669 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 78 800 9 700 201 100 26 300 2 100 125 900 700
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 674 000 714 000 633 300 443 400 428 200 355 900 283 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 528 200 1 561 400 1 682 100 1 198 900 1 082 200 1 118 300 954 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 591 300 2 571 000 2 578 200 3 837 500 3 338 700 3 104 400 3 611 300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 566 100 568 400 744 300 1 048 900 1 591 500 1 423 600 1 387 800
Udziały niekontrolujące 35 900 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 5 480 800 5 500 600 5 865 500 6 820 100 6 770 300 6 165 200 6 464 600
Akcje zwykłe 125 900 144 900 159 100 157 900 162 300 166 800 166 200
Zyski (straty) zatrzymane 2 583 700 2 224 500 1 013 800 -155 100 941 100 1 070 500 790 300
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 232 400 2 543 600 2 652 200 1 450 800 2 417 500 2 832 200 2 753 700
Pasywa razem 7 713 200 8 044 200 8 517 700 8 270 900 9 187 800 8 997 400 9 218 300