Olin Corp. (OLN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 910 600 5 758 000 6 110 000 6 946 100 6 268 400
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 616 400 5 374 600 5 439 200 5 822 100 5 539 600
Zysk ze sprzedaży brutto 2 294 200 383 400 670 800 1 124 000 728 800
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 416 900 422 000 416 900 430 600 350 700
Zysk operacyjny 1 877 300 -38 600 253 900 673 700 378 100
Koszty odsetek netto 347 800 292 200 242 200 241 600 215 600
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 538 700 -1 020 000 -36 900 437 300 117 200
Podatek dochodowy 242 000 -50 100 -25 600 109 400 -432 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 296 700 -969 900 -11 300 327 900 549 500