Nexstar Media Group Inc (NXST)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 5 211 000 4 648 370 4 501 270 3 039 320 2 766 700
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 004 800 1 862 400 1 720 520 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 3 206 200 2 785 970 2 780 750 3 039 320 2 766 700
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 101 900 1 024 250 912 057 729 981 579 933
Zysk operacyjny 1 442 200 1 173 180 1 303 800 552 001 748 309
Koszty odsetek netto 336 600 282 651 335 303 304 350 220 994
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 217 100 1 093 310 1 104 570 373 321 532 945
Podatek dochodowy 273 600 262 878 296 508 137 026 144 680
Udziały niekontrolujące -27 600 -4 132 -3 381 6 036 -1 212
Zysk (strata) netto 971 100 834 568 811 441 230 259 389 477