Nexstar Media Group Inc (NXST)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 971 100 834 568 811 441 230 259 389 477
Amortyzacja 662 100 588 545 564 888 408 710 320 537
Zmiana stanu należności 58 349 116 250 20 880 336 636 -15 658
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 13 232 38 167 -79 369 86 955 29 463
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 403 000 1 214 840 1 254 170 417 467 736 867
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -157 300 -150 761 -217 038 -197 511 -106 246
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 125 200 -232 100 -39 750 -4 702 160 -175 514
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 515 000 -945 558 -1 293 790 4 388 250 -531 890