Nexstar Media Group Inc (NXST)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 204 100 190 868 152 701 232 070 145 115
Inwestycje krótkoterminowe 315 400 185 174 135 872 219 168 74 675
Należności 1 079 400 1 021 050 904 801 883 921 547 285
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 315 400 185 174 135 872 219 168 74 675
Aktywa obrotowe razem 1 614 500 1 412 720 1 209 980 1 351 770 767 075
Inwestycje długotrminowe 11 064 400 11 851 700 12 194 300 12 638 000 6 294 960
Rzeczowe aktywa trwałe 1 262 400 1 512 470 1 604 880 1 290 430 731 538
Wartość firmy 2 960 800 3 051 660 2 984 010 2 996 880 2 167 950
Wartości niematerialne 5 344 500 5 627 380 5 848 900 6 181 080 3 270 190
Pozostałe aktywa trwałe 377 700 396 187 418 198 451 705 125 272
Aktywa razem 12 678 900 13 264 500 13 404 300 13 989 700 7 062 030

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 197 700 248 183 218 418 157 366 67 828
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 124 300 47 170 21 429 109 310 96 093
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 571 200 491 941 491 041 680 881 240 251
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 893 200 787 294 730 888 947 557 404 172
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 827 200 7 367 960 7 646 570 8 383 280 3 884 910
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 583 600 523 277 815 930 894 745 270 084
Udziały niekontrolujące 28 300 7 088 18 484 21 996 16 210
Zobowiązania razem 9 937 900 10 414 100 10 885 900 11 958 200 5 209 260
Akcje zwykłe 39 349 42 133 44 921 45 986 45 718
Zyski (straty) zatrzymane 3 033 100 2 204 150 1 488 030 778 833 620 371
Akcje własne -1 607 000 -806 990 -367 132 -121 388 -105 685
Kapitał własny 2 741 000 2 850 340 2 518 390 2 031 500 1 852 770
Pasywa razem 12 678 900 13 264 500 13 404 300 13 989 700 7 062 030