nVent Electric plc (NVT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 909 000 2 462 000 1 998 600 2 204 000 2 213 600 2 097 900
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 812 300 1 520 100 1 249 200 1 338 200 1 337 500 1 256 000
Zysk ze sprzedaży brutto 1 096 700 941 900 749 400 865 800 876 100 841 900
Koszty badań i rozwoju 60 400 48 600 43 500 48 200 45 600 42 500
Koszty ogólnego zarządu 595 900 537 900 447 000 484 500 519 700 483 300
Zysk operacyjny 440 400 355 400 258 900 333 100 310 800 316 100
Koszty odsetek netto 31 200 32 300 36 400 44 700 31 200 200
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 472 600 320 700 -9 500 257 400 268 700 313 300
Podatek dochodowy 72 800 47 800 37 700 34 700 37 900 -48 400
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 399 800 272 900 -47 200 222 700 230 800 361 700