nVent Electric plc (NVT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 399 800 272 900 -47 200 222 700 230 800 361 700
Amortyzacja 114 200 108 400 102 600 96 800 97 100 97 900
Zmiana stanu należności 34 400 124 300 -20 500 -6 600 -8 400 349 300
Zmiana stanu zapasów 24 800 86 700 -9 500 16 500 4 100 224 100
Zmiana stanu gotówki 248 000 -73 000 16 100 -52 600 132 100 26 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 394 600 373 300 344 000 336 300 343 500 409 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -45 900 -39 500 -40 000 -38 800 -39 500 -31 800
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -52 500 -274 000 -65 000 -160 300 -39 100 -41 200
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -82 100 -166 800 -272 500 -226 400 -166 600 -359 500