nVent Electric plc (NVT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 297 500 49 500 122 500 106 400 159 000 26 900
Inwestycje krótkoterminowe 112 500 102 000 92 900 113 300 118 400 132 300
Należności 472 500 438 100 313 800 334 300 340 900 349 300
Zapasy 346 700 321 900 235 200 244 700 228 200 224 100
Pozostałe aktywa obrotowe 112 500 102 000 92 900 113 300 118 400 132 300
Aktywa obrotowe razem 1 229 200 911 500 764 400 798 700 846 500 732 600
Inwestycje długotrminowe 3 673 000 3 762 700 3 601 700 3 841 600 3 706 200 3 992 400
Rzeczowe aktywa trwałe 289 200 291 100 289 400 284 500 264 800 265 800
Wartość firmy 2 178 100 2 186 700 2 098 200 2 279 100 2 234 300 2 238 200
Wartości niematerialne 1 066 100 1 143 800 1 105 500 1 160 500 1 173 300 1 236 600
Pozostałe aktywa trwałe 30 200 26 000 13 200 15 100 10 700 226 700
Aktywa razem 4 902 200 4 674 200 4 366 100 4 640 300 4 552 700 4 725 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 252 100 261 000 171 100 187 100 186 400 174 100
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 15 000 5 000 20 000 17 500 12 500 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 382 400 370 300 258 900 257 600 262 800 216 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 649 500 636 300 450 000 462 200 461 700 390 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 068 200 994 200 928 000 1 047 100 929 200 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 172 800 249 400 292 500 249 700 226 800 238 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 170 500 2 178 100 1 956 300 2 047 800 1 865 600 933 700
Akcje zwykłe 166 300 167 900 169 600 171 600 178 600 179 000
Zyski (straty) zatrzymane 457 300 174 500 20 700 186 700 83 400 0
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 731 700 2 496 100 2 409 800 2 592 500 2 687 100 3 791 300
Pasywa razem 4 902 200 4 674 200 4 366 100 4 640 300 4 552 700 4 725 000