National Presto Industries, Inc. (NPK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 321 623 355 777 352 627 308 510
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 266 498 291 381 267 705 236 585
Zysk ze sprzedaży brutto 55 125 64 396 84 922 71 925
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 27 121 34 153 28 505 25 462
Zysk operacyjny 27 422 30 029 56 196 46 380
Koszty odsetek netto 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 944 32 459 59 988 52 306
Podatek dochodowy 5 245 6 805 13 030 11 766
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 20 699 25 654 46 958 42 220