National Presto Industries, Inc. (NPK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 95 574 143 995 155 017 158 312
Inwestycje krótkoterminowe 5 671 4 490 10 199 6 668
Należności 73 250 55 707 56 536 44 317
Zapasy 152 137 143 861 135 488 128 536
Pozostałe aktywa obrotowe 5 671 4 490 10 199 6 668
Aktywa obrotowe razem 326 632 348 053 357 240 337 833
Inwestycje długotrminowe 85 215 72 345 75 930 72 420
Rzeczowe aktywa trwałe 41 791 36 723 37 113 37 278
Wartość firmy 18 573 15 317 15 317 15 317
Wartości niematerialne 6 926 2 624 2 838 3 059
Pozostałe aktywa trwałe 1 688 2 878 14 305 11 964
Aktywa razem 411 847 420 398 433 170 410 253

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 34 604 32 759 33 474 21 652
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 19 037 20 400 21 618 17 643
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 53 641 53 159 55 092 39 295
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 940 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 63 795 62 775 58 822 42 296
Akcje zwykłe 7 081 7 060 7 038 7 027
Zyski (straty) zatrzymane 338 071 349 198 367 627 362 842
Akcje własne -12 156 -12 779 -13 312 -13 909
Kapitał własny 348 052 357 623 374 348 367 957
Pasywa razem 411 847 420 398 433 170 410 253