National Presto Industries, Inc. (NPK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 20 699 25 654 46 958 42 220
Amortyzacja 3 347 2 978 3 005 3 689
Zmiana stanu należności 17 543 -829 12 219 -15 268
Zmiana stanu zapasów 8 276 8 373 6 952 34 548
Zmiana stanu gotówki -48 421 -11 022 -3 295 -33 133
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 768 34 688 40 973 9 583
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 030 -2 866 -2 621 -3 138
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -16 436 32 548 7 155 55 160
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -31 426 -43 467 -41 671 -42 011