Lowe`s Cos., Inc. (LOW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(28 sty 2022)
2021
(29 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(1 lut 2019)
2018
(2 lut 2018)
Zysk (strata) netto 8 409 000 5 811 000 4 268 000 2 307 000 3 436 000
Amortyzacja 1 882 000 1 594 000 1 410 000 1 607 000 1 540 000
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 1 412 000 3 014 000 618 000 1 168 000 935 000
Zmiana stanu gotówki -3 792 000 4 320 000 365 000 -93 000 27 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 113 000 11 049 000 4 296 000 6 193 000 5 065 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 853 000 -1 791 000 -1 484 000 -1 174 000 -1 123 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 646 000 -1 894 000 -1 369 000 -1 080 000 -1 441 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 016 000 -5 191 000 -2 735 000 -5 124 000 -3 607 000