Lumentum Holdings Inc (LITE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(1 lip 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 767 000 1 712 600 1 742 800 1 678 600 1 565 300 1 247 700 1 001 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 113 600 861 100 898 000 974 600 1 092 900 812 400 677 000
Zysk ze sprzedaży brutto 653 400 851 500 844 800 704 000 472 400 435 300 324 600
Koszty badań i rozwoju 307 800 220 700 214 500 198 600 184 600 156 800 148 300
Koszty ogólnego zarządu 348 800 265 700 241 400 235 200 200 300 128 200 110 200
Zysk operacyjny -87 600 302 200 327 200 216 400 41 000 147 100 59 600
Koszty odsetek netto -5 300 74 100 61 000 45 400 22 400 9 700 5 500
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -102 400 235 100 463 100 174 300 -33 300 129 400 -59 800
Podatek dochodowy 29 200 36 200 65 800 38 800 3 100 -118 700 42 700
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -131 600 198 900 397 300 135 500 -37 900 241 500 -103 400