Lumentum Holdings Inc (LITE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(1 lip 2017)
Zysk (strata) netto 198 900 397 300 135 500 -37 900 241 500 -103 400
Amortyzacja 167 100 177 100 191 900 157 500 77 200 61 000
Zmiana stanu należności 49 200 -20 700 -52 700 89 100 30 800 -4 200
Zmiana stanu zapasów 53 700 7 500 -39 900 75 200 8 400 44 600
Zmiana stanu gotówki 603 000 392 200 785 300 57 000 156 200 398 200
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 459 300 738 700 524 300 330 100 247 500 85 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -91 200 -84 800 -86 000 -166 000 -93 200 -138 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -226 300 -1 000 -987 700 -779 700 -127 000 -425 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 282 900 263 400 328 800 485 100 3 800 456 700