Lumentum Holdings Inc (LITE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(1 lip 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 013 600 2 549 000 1 946 000 1 553 800 768 500 711 500 555 300
Inwestycje krótkoterminowe 109 600 78 100 81 600 73 800 44 400 65 000 63 500
Należności 246 100 262 000 212 800 233 500 286 200 197 100 166 300
Zapasy 408 600 250 100 196 400 188 900 228 800 153 600 145 200
Pozostałe aktywa obrotowe 109 600 78 100 81 600 73 800 44 400 65 000 63 500
Aktywa obrotowe razem 2 777 900 3 139 200 2 436 800 2 050 000 1 332 800 1 127 200 930 300
Inwestycje długotrminowe 1 854 200 1 023 000 1 114 800 1 242 600 1 383 800 454 300 302 600
Rzeczowe aktywa trwałe 489 500 360 500 361 100 393 000 433 300 306 900 273 500
Wartość firmy 695 100 368 900 368 900 368 900 368 900 0 0
Wartości niematerialne 459 200 155 700 241 200 316 800 395 400 18 300 21 500
Pozostałe aktywa trwałe 16 800 37 300 3 300 4 000 16 600 3 500 3 700
Aktywa razem 4 632 100 4 162 200 3 551 600 3 292 600 2 716 600 1 581 500 1 232 900

Pasywa

w tys. USD

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(1 lip 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 169 400 156 700 116 900 150 800 160 800 126 500 114 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 311 600 409 900 390 700 600 5 400 7 300 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 152 800 149 900 157 000 131 600 127 800 80 200 69 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 633 800 716 500 664 600 283 000 294 000 214 000 184 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 500 000 1 466 100 789 800 1 120 300 835 900 334 600 317 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 91 400 42 900 40 900 36 000 33 700 71 000 76 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 276 300 2 287 200 1 578 800 1 543 400 1 219 500 619 600 578 300
Akcje zwykłe 68 300 71 200 75 400 75 900 70 700 62 300 60 600
Zyski (straty) zatrzymane -340 600 -129 100 220 900 64 600 129 100 166 400 -83 200
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 355 800 1 875 000 1 972 800 1 749 200 1 497 100 961 900 654 600
Pasywa razem 4 632 100 4 162 200 3 551 600 3 292 600 2 716 600 1 581 500 1 232 900