Kohl`s Corp. (KSS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto -19 000 938 000 -163 000 691 000 801 000 859 000
Amortyzacja 808 000 838 000 874 000 917 000 964 000 991 000
Zmiana stanu należności 8 000 -4 000 179 000 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 122 000 477 000 -947 000 62 000 -67 000 -253 000
Zmiana stanu gotówki -1 434 000 -684 000 1 548 000 -211 000 -374 000 234 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 282 000 2 271 000 1 338 000 1 657 000 2 107 000 1 691 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -826 000 -605 000 -334 000 -855 000 -578 000 -672 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -783 000 -570 000 -137 000 -837 000 -572 000 -649 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -933 000 -2 385 000 -347 000 -1 031 000 -1 909 000 -808 000