Kohl`s Corp. (KSS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 153 000 1 587 000 2 271 000 723 000 934 000 1 308 000
Inwestycje krótkoterminowe 211 000 194 000 795 000 389 000 426 000 481 000
Należności 183 000 175 000 179 000 0 0 0
Zapasy 3 189 000 3 067 000 2 590 000 3 537 000 3 475 000 3 542 000
Pozostałe aktywa obrotowe 211 000 194 000 795 000 389 000 426 000 481 000
Aktywa obrotowe razem 3 736 000 5 023 000 5 835 000 4 649 000 4 835 000 5 331 000
Inwestycje długotrminowe 10 609 000 10 031 000 9 502 000 9 906 000 7 634 000 8 009 000
Rzeczowe aktywa trwałe 7 926 000 7 304 000 6 689 000 7 352 000 7 428 000 7 773 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 333 000 440 000 373 000 163 000 206 000 236 000
Aktywa razem 14 345 000 15 054 000 15 337 000 14 555 000 12 469 000 13 340 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 1 330 000 1 683 000 1 476 000 1 206 000 1 187 000 1 271 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 454 000 118 000 115 000 124 000 115 000 126 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 331 000 1 485 000 1 431 000 1 439 000 1 428 000 1 254 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 115 000 3 286 000 3 022 000 2 769 000 2 730 000 2 651 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 423 000 4 043 000 3 838 000 3 223 000 3 384 000 4 388 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 337 000 379 000 354 000 234 000 644 000 662 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 10 582 000 10 393 000 10 141 000 9 105 000 6 942 000 7 914 000
Akcje zwykłe 120 000 146 000 154 000 157 000 164 000 167 000
Zyski (straty) zatrzymane 13 995 000 14 257 000 13 468 000 13 745 000 13 395 000 13 006 000
Akcje własne -13 715 000 -12 975 000 -11 595 000 -11 571 000 -11 076 000 -10 651 000
Kapitał własny 3 763 000 4 661 000 5 196 000 5 450 000 5 527 000 5 426 000
Pasywa razem 14 345 000 15 054 000 15 337 000 14 555 000 12 469 000 13 340 000