Huntington Ingalls Industries Inc (HII)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 430 000 467 000 627 000 512 000 75 000 240 000 701 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 620 000 1 290 000 1 360 000 1 094 000 1 013 000 1 125 000 123 000
Należności 644 000 806 000 642 000 568 000 466 000 252 000 1 188 000
Zapasy 186 000 183 000 161 000 137 000 136 000 128 000 183 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 620 000 1 290 000 1 360 000 1 094 000 1 013 000 1 125 000 123 000
Aktywa obrotowe razem 2 880 000 2 746 000 2 790 000 2 444 000 1 785 000 1 745 000 2 195 000
Inwestycje długotrminowe 8 335 000 8 111 000 7 837 000 5 713 000 5 246 000 4 638 000 4 179 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 296 000 3 198 000 3 107 000 2 978 000 2 832 000 2 517 000 2 215 000
Wartość firmy 2 618 000 2 618 000 2 628 000 1 617 000 1 373 000 1 263 000 1 217 000
Wartości niematerialne 891 000 1 019 000 1 159 000 512 000 492 000 492 000 508 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 268 000 994 000 702 000 281 000 240 000 203 000 125 000
Aktywa razem 11 215 000 10 857 000 10 627 000 8 157 000 7 031 000 6 383 000 6 374 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 554 000 642 000 603 000 460 000 497 000 562 000 375 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 231 000 399 000 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 247 000 1 854 000 1 824 000 1 766 000 1 393 000 1 267 000 1 016 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 032 000 2 895 000 2 427 000 2 226 000 1 890 000 1 829 000 1 391 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 214 000 2 506 000 3 298 000 1 686 000 1 286 000 1 283 000 1 279 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 281 000 1 303 000 1 587 000 2 187 000 2 103 000 1 755 000 1 946 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 7 122 000 7 368 000 7 819 000 6 256 000 5 443 000 4 867 000 4 616 000
Akcje zwykłe 39 900 40 100 40 300 40 600 41 400 43 800 45 700
Zyski (straty) zatrzymane 4 755 000 4 276 000 3 891 000 3 533 000 3 009 000 2 609 000 1 687 000
Akcje własne -2 286 000 -2 211 000 -2 159 000 -2 058 000 -1 974 000 -1 760 000 -972 000
Kapitał własny 4 093 000 3 489 000 2 808 000 1 901 000 1 588 000 1 516 000 1 758 000
Pasywa razem 11 215 000 10 857 000 10 627 000 8 157 000 7 031 000 6 383 000 6 374 000