Huntington Ingalls Industries Inc (HII)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 254 000 512 000 75 000 240 000 701 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 720 000 1 094 000 1 013 000 1 125 000 123 000
Należności 1 284 000 568 000 466 000 252 000 1 188 000
Zapasy 322 000 137 000 136 000 128 000 183 000
Pozostałe aktywa obrotowe 2 720 000 1 094 000 1 013 000 1 125 000 123 000
Aktywa obrotowe razem 5 580 000 2 444 000 1 785 000 1 745 000 2 195 000
Inwestycje długotrminowe 15 674 000 5 713 000 5 246 000 4 638 000 4 179 000
Rzeczowe aktywa trwałe 6 214 000 2 978 000 2 832 000 2 517 000 2 215 000
Wartość firmy 5 256 000 1 617 000 1 373 000 1 263 000 1 217 000
Wartości niematerialne 2 318 000 512 000 492 000 492 000 508 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 404 000 281 000 240 000 203 000 125 000
Aktywa razem 21 254 000 8 157 000 7 031 000 6 383 000 6 374 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 206 000 460 000 497 000 562 000 375 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 648 000 1 766 000 1 393 000 1 267 000 1 016 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 854 000 2 226 000 1 890 000 1 829 000 1 391 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 596 000 1 686 000 1 286 000 1 283 000 1 279 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 174 000 2 187 000 2 103 000 1 755 000 1 946 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 15 638 000 6 256 000 5 443 000 4 867 000 4 616 000
Akcje zwykłe 80 600 40 600 41 400 43 800 45 700
Zyski (straty) zatrzymane 7 782 000 3 533 000 3 009 000 2 609 000 1 687 000
Akcje własne -4 318 000 -2 058 000 -1 974 000 -1 760 000 -972 000
Kapitał własny 5 616 000 1 901 000 1 588 000 1 516 000 1 758 000
Pasywa razem 21 254 000 8 157 000 7 031 000 6 383 000 6 374 000