Home Depot, Inc. (HD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
2018
(28 sty 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 757 000 2 343 000 7 895 000 2 133 000 1 778 000 3 595 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 511 000 1 218 000 963 000 1 040 000 890 000 638 000
Należności 3 317 000 3 426 000 2 992 000 2 106 000 1 936 000 1 952 000
Zapasy 24 886 000 22 068 000 16 627 000 14 531 000 13 925 000 12 748 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 511 000 1 218 000 963 000 1 040 000 890 000 638 000
Aktywa obrotowe razem 32 471 000 29 055 000 28 477 000 19 810 000 18 529 000 18 933 000
Inwestycje długotrminowe 43 974 000 42 821 000 42 104 000 31 426 000 25 474 000 25 596 000
Rzeczowe aktywa trwałe 25 631 000 25 199 000 24 705 000 22 770 000 22 375 000 22 075 000
Wartość firmy 7 444 000 7 449 000 7 126 000 2 254 000 2 252 000 2 275 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 3 958 000 4 205 000 4 311 000 807 000 847 000 1 246 000
Aktywa razem 76 445 000 71 876 000 70 581 000 51 236 000 44 003 000 44 529 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(29 sty 2023)
2022
(30 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(2 lut 2020)
2019
(3 lut 2019)
2018
(28 sty 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 11 443 000 13 462 000 11 606 000 7 787 000 7 755 000 7 244 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 231 000 3 482 000 1 416 000 2 813 000 2 395 000 2 761 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 10 436 000 11 749 000 10 144 000 7 775 000 6 566 000 6 189 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 23 110 000 28 693 000 23 166 000 18 375 000 16 716 000 16 194 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 41 962 000 36 604 000 35 822 000 28 670 000 26 807 000 24 267 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 566 000 2 013 000 1 807 000 1 535 000 1 867 000 2 174 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 74 883 000 73 572 000 67 282 000 54 352 000 45 881 000 43 075 000
Akcje zwykłe 1 022 000 1 054 000 1 074 000 1 093 000 1 137 000 1 178 000
Zyski (straty) zatrzymane 76 896 000 67 580 000 58 134 000 51 729 000 46 423 000 39 935 000
Akcje własne -87 298 000 -80 794 000 -65 793 000 -65 196 000 -58 196 000 -48 196 000
Kapitał własny 1 562 000 -1 696 000 3 299 000 -3 116 000 -1 878 000 1 454 000
Pasywa razem 76 445 000 71 876 000 70 581 000 51 236 000 44 003 000 44 529 000