Frontdoor Inc. (FTDR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 1 662 000 1 602 000 1 474 000 1 365 000 1 258 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 952 000 818 000 758 000 687 000 686 000
Zysk ze sprzedaży brutto 710 000 784 000 716 000 678 000 572 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 521 000 511 000 467 000 392 000 338 000
Zysk operacyjny 155 000 238 000 215 000 262 000 214 000
Koszty odsetek netto 31 000 39 000 57 000 62 000 21 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 94 000 166 000 149 000 204 000 167 000
Podatek dochodowy 23 000 39 000 36 000 50 000 42 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 71 000 127 000 113 000 154 000 125 000