Frontdoor Inc. (FTDR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 292 000 262 000 597 000 435 000 305 000
Inwestycje krótkoterminowe 33 000 25 000 24 000 16 000 13 000
Należności 5 000 7 000 5 000 11 000 12 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 33 000 25 000 24 000 16 000 13 000
Aktywa obrotowe razem 330 000 294 000 626 000 462 000 330 000
Inwestycje długotrminowe 752 000 775 000 779 000 789 000 712 000
Rzeczowe aktywa trwałe 66 000 66 000 60 000 51 000 47 000
Wartość firmy 503 000 512 000 512 000 501 000 476 000
Wartości niematerialne 148 000 159 000 170 000 191 000 158 000
Pozostałe aktywa trwałe 24 000 21 000 22 000 29 000 31 000
Aktywa razem 1 082 000 1 069 000 1 405 000 1 251 000 1 042 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 80 000 66 000 55 000 48 000 41 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 17 000 17 000 7 000 7 000 7 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 267 000 295 000 341 000 309 000 297 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 364 000 378 000 403 000 364 000 345 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 592 000 608 000 968 000 973 000 977 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 000 21 000 40 000 27 000 24 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 021 000 1 067 000 1 467 000 1 429 000 1 385 000
Akcje zwykłe 81 800 85 100 85 200 84 700 84 500
Zyski (straty) zatrzymane 124 000 53 000 -75 000 -188 000 -336 000
Akcje własne -162 000 -103 000 0 0 0
Kapitał własny 61 000 3 000 -61 000 -179 000 -343 000
Pasywa razem 1 082 000 1 069 000 1 405 000 1 251 000 1 042 000