Frontdoor Inc. (FTDR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 71 000 127 000 113 000 154 000 125 000
Amortyzacja 34 000 35 000 34 000 24 000 20 000
Zmiana stanu należności -2 000 2 000 -6 000 -1 000 -394 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 30 000 -335 000 162 000 130 000 -2 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 142 000 185 000 207 000 200 000 189 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -40 000 -31 000 -32 000 -22 000 -27 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -36 000 -31 000 -31 000 -61 000 -10 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -78 000 -489 000 -7 000 -7 000 -165 000