Foot Locker Inc (FL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 536 000 804 000 1 680 000 907 000 891 000 849 000
Inwestycje krótkoterminowe 169 000 149 000 99 000 164 000 192 000 318 000
Należności 160 000 136 000 125 000 101 000 107 000 106 000
Zapasy 1 643 000 1 266 000 923 000 1 208 000 1 269 000 1 278 000
Pozostałe aktywa obrotowe 169 000 149 000 99 000 164 000 192 000 318 000
Aktywa obrotowe razem 2 521 000 2 363 000 2 835 000 2 386 000 2 518 000 2 551 000
Inwestycje długotrminowe 5 386 000 5 772 000 4 208 000 4 203 000 1 302 000 1 410 000
Rzeczowe aktywa trwałe 920 000 917 000 788 000 824 000 836 000 866 000
Wartość firmy 785 000 797 000 159 000 156 000 157 000 160 000
Wartości niematerialne 426 000 454 000 17 000 20 000 24 000 46 000
Pozostałe aktywa trwałe 53 000 76 000 53 000 45 000 57 000 76 000
Aktywa razem 7 907 000 8 135 000 7 043 000 6 589 000 3 820 000 3 961 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 492 000 596 000 402 000 333 000 387 000 258 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 000 6 000 102 000 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 112 000 1 133 000 1 140 000 861 000 377 000 358 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 610 000 1 735 000 1 644 000 1 194 000 764 000 616 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 446 000 451 000 8 000 122 000 124 000 125 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 91 000 119 000 98 000 120 000 420 000 686 000
Udziały niekontrolujące 0 4 000 5 000 0 0 0
Zobowiązania razem 4 614 000 4 896 000 4 272 000 4 116 000 1 314 000 1 442 000
Akcje zwykłe 94 300 102 500 104 300 108 700 115 600 127 200
Zyski (straty) zatrzymane 2 925 000 2 900 000 2 326 000 2 103 000 2 104 000 2 019 000
Akcje własne 0 -88 000 -3 000 0 -37 000 -63 000
Kapitał własny 3 293 000 3 239 000 2 771 000 2 473 000 2 506 000 2 519 000
Pasywa razem 7 907 000 8 135 000 7 043 000 6 589 000 3 820 000 3 961 000