Diamondback Energy Inc (FANG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 9 643 000 6 797 000 2 813 000 3 964 000 2 176 260 1 205 110
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 9 643 000 6 797 000 2 813 000 3 964 000 2 176 260 1 205 110
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 144 000 146 000 88 000 104 000 64 554 48 669
Zysk operacyjny 6 522 000 4 079 000 535 000 1 485 000 1 047 620 605 020
Koszty odsetek netto 147 000 188 000 197 000 172 000 87 276 40 554
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 736 000 2 907 000 -5 776 000 362 000 1 113 260 497 189
Podatek dochodowy 1 174 000 631 000 -1 104 000 47 000 168 362 -19 568
Udziały niekontrolujące 176 000 94 000 -155 000 75 000 99 223 34 496
Zysk (strata) netto 4 386 000 2 182 000 -4 517 000 240 000 845 672 482 261