Diamondback Energy Inc (FANG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 157 000 654 000 104 000 123 000 214 516 112 446
Inwestycje krótkoterminowe 155 000 41 000 24 000 89 000 243 016 5 434
Należności 1 006 000 671 000 437 000 615 000 429 919 231 613
Zapasy 67 000 62 000 33 000 37 000 37 570 9 108
Pozostałe aktywa obrotowe 155 000 41 000 24 000 89 000 243 016 5 434
Aktywa obrotowe razem 1 392 000 1 446 000 602 000 869 000 925 021 358 601
Inwestycje długotrminowe 24 817 000 21 452 000 17 017 000 22 662 000 20 670 700 7 412 380
Rzeczowe aktywa trwałe 23 845 000 20 707 000 16 315 000 21 944 000 20 487 600 7 343 620
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 65 000 80 000 45 000 78 000 71 896 62 463
Aktywa razem 26 209 000 22 898 000 17 619 000 23 531 000 21 595 700 7 770 980

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 127 000 36 000 71 000 179 000 127 979 94 590
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 10 000 45 000 191 000 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 579 000 1 357 000 974 000 1 084 000 891 633 482 838
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 716 000 1 438 000 1 236 000 1 263 000 1 019 610 577 428
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 238 000 6 642 000 5 624 000 5 371 000 4 464 340 1 477 350
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 496 000 235 000 172 000 105 000 160 943 26 425
Udziały niekontrolujące 681 000 1 157 000 1 010 000 1 657 000 466 975 326 877
Zobowiązania razem 11 200 000 10 810 000 8 825 000 10 282 000 7 896 400 2 516 120
Akcje zwykłe 176 539 176 643 157 976 163 493 104 622 97 458
Zyski (straty) zatrzymane 801 000 -1 998 000 -3 864 000 890 000 761 833 -37 133
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 15 009 000 12 088 000 8 794 000 13 249 000 13 699 300 5 254 860
Pasywa razem 26 209 000 22 898 000 17 619 000 23 531 000 21 595 700 7 770 980