Eaton Corporation plc (ETN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 218 000 2 462 000 2 144 000 1 410 000 2 211 000 2 145 000 2 985 000
Amortyzacja 926 000 954 000 922 000 811 000 884 000 903 000 914 000
Zmiana stanu należności 399 000 779 000 393 000 -533 000 -421 000 -85 000 383 000
Zmiana stanu zapasów 309 000 461 000 860 000 -696 000 20 000 165 000 366 000
Zmiana stanu gotówki 2 054 000 -13 000 -534 000 511 000 151 000 -655 000 349 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 624 000 2 533 000 2 163 000 2 944 000 3 451 000 2 658 000 2 666 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -757 000 -598 000 -575 000 -389 000 -587 000 -565 000 -520 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 574 000 -1 201 000 -1 764 000 397 000 -1 866 000 -398 000 -217 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -871 000 -1 340 000 -535 000 -3 258 000 -1 494 000 -2 581 000 -2 442 000