Eaton Corporation plc (ETN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 462 000 2 144 000 1 410 000 2 211 000 2 145 000 2 985 000
Amortyzacja 954 000 922 000 811 000 884 000 903 000 914 000
Zmiana stanu należności 779 000 393 000 -533 000 -421 000 -85 000 383 000
Zmiana stanu zapasów 461 000 860 000 -696 000 20 000 165 000 366 000
Zmiana stanu gotówki -13 000 -534 000 511 000 151 000 -655 000 349 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 533 000 2 163 000 2 944 000 3 451 000 2 658 000 2 666 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -598 000 -575 000 -389 000 -587 000 -565 000 -520 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 201 000 -1 764 000 397 000 -1 866 000 -398 000 -217 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 340 000 -535 000 -3 258 000 -1 494 000 -2 581 000 -2 442 000