Eaton Corporation plc (ETN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 555 000 568 000 1 102 000 591 000 440 000 1 095 000
Inwestycje krótkoterminowe 685 000 677 000 576 000 518 000 507 000 679 000
Należności 4 076 000 3 297 000 2 904 000 3 437 000 3 858 000 3 943 000
Zapasy 3 430 000 2 969 000 2 109 000 2 805 000 2 785 000 2 620 000
Pozostałe aktywa obrotowe 685 000 677 000 576 000 518 000 507 000 679 000
Aktywa obrotowe razem 8 746 000 7 511 000 9 178 000 8 728 000 7 590 000 8 337 000
Inwestycje długotrminowe 26 267 000 26 516 000 22 646 000 24 077 000 23 502 000 24 286 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 146 000 3 064 000 2 964 000 3 496 000 3 467 000 3 502 000
Wartość firmy 14 796 000 14 751 000 12 903 000 13 456 000 13 328 000 13 568 000
Wartości niematerialne 5 485 000 5 855 000 4 175 000 4 638 000 4 846 000 5 265 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 940 000 2 012 000 1 750 000 1 679 000 1 568 000 1 698 000
Aktywa razem 35 013 000 34 027 000 31 824 000 32 805 000 31 092 000 32 623 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 3 072 000 2 797 000 1 987 000 2 114 000 2 130 000 2 166 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 334 000 1 748 000 1 048 000 503 000 753 000 584 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 955 000 2 667 000 2 846 000 2 515 000 2 271 000 2 325 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 6 361 000 7 212 000 5 881 000 5 132 000 5 154 000 5 075 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 8 321 000 6 831 000 7 010 000 7 819 000 6 768 000 7 167 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 270 000 2 637 000 3 357 000 2 994 000 2 679 000 2 553 000
Udziały niekontrolujące 38 000 38 000 43 000 51 000 35 000 37 000
Zobowiązania razem 17 979 000 17 614 000 16 894 000 16 723 000 14 985 000 15 370 000
Akcje zwykłe 398 700 398 700 402 200 419 000 434 300 444 500
Zyski (straty) zatrzymane 8 468 000 7 594 000 6 794 000 8 170 000 8 161 000 8 669 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 17 037 000 16 413 000 14 930 000 16 082 000 16 107 000 17 253 000
Pasywa razem 35 013 000 34 027 000 31 824 000 32 805 000 31 092 000 32 623 000