Colgate-Palmolive Co. (CL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 775 000 832 000 888 000 906 000 736 000 1 549 000
Inwestycje krótkoterminowe 760 000 576 000 513 000 433 000 407 000 389 000
Należności 1 504 000 1 297 000 1 264 000 1 440 000 1 400 000 1 480 000
Zapasy 2 074 000 1 692 000 1 673 000 1 400 000 1 250 000 1 221 000
Pozostałe aktywa obrotowe 760 000 576 000 513 000 433 000 407 000 389 000
Aktywa obrotowe razem 5 113 000 4 397 000 4 338 000 4 179 000 3 793 000 4 639 000
Inwestycje długotrminowe 10 618 000 10 643 000 11 582 000 10 855 000 8 368 000 8 037 000
Rzeczowe aktywa trwałe 4 307 000 3 730 000 3 716 000 3 750 000 3 881 000 4 072 000
Wartość firmy 3 352 000 3 284 000 3 824 000 3 508 000 2 530 000 2 218 000
Wartości niematerialne 1 920 000 2 462 000 2 894 000 2 667 000 1 637 000 1 341 000
Pozostałe aktywa trwałe 904 000 974 000 857 000 753 000 168 000 218 000
Aktywa razem 15 731 000 15 040 000 15 920 000 15 034 000 12 161 000 12 676 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 551 000 1 479 000 1 393 000 1 237 000 1 222 000 1 212 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 25 000 51 000 267 000 514 000 12 000 11 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 428 000 2 521 000 2 744 000 2 287 000 2 107 000 2 185 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 004 000 4 051 000 4 404 000 4 038 000 3 341 000 3 408 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 8 741 000 7 194 000 7 334 000 7 333 000 6 354 000 6 566 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 400 000 1 978 000 2 179 000 2 107 000 2 034 000 2 255 000
Udziały niekontrolujące 405 000 362 000 358 000 441 000 299 000 303 000
Zobowiązania razem 15 330 000 14 431 000 15 177 000 14 917 000 12 263 000 12 736 000
Akcje zwykłe 836 400 845 000 856 800 859 100 870 600 881 800
Zyski (straty) zatrzymane 24 573 000 24 350 000 23 699 000 22 501 000 21 615 000 20 531 000
Akcje własne -25 128 000 -24 089 000 -23 045 000 -22 063 000 -21 196 000 -20 181 000
Kapitał własny 401 000 609 000 743 000 117 000 -102 000 -60 000
Pasywa razem 15 731 000 15 040 000 15 920 000 15 034 000 12 161 000 12 676 000