Autodesk Inc. (ADSK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Zysk (strata) netto 823 000 497 000 1 208 200 214 500 -80 800 -566 900
Amortyzacja 150 000 148 100 123 800 127 300 95 200 108 400
Zmiana stanu należności 244 900 73 000 -9 200 178 000 36 100 -14 100
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 307 900 -93 100 13 500 890 100 -369 600 -576 700
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 071 000 1 531 300 1 437 200 1 415 100 377 100 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -46 000 -66 500 -95 900 -53 200 -67 000 -50 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -143 000 -1 594 600 -403 900 -57 300 -710 400 506 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 487 000 -168 600 -1 046 800 -466 800 151 900 -656 600