Autodesk Inc. (ADSK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 072 000 1 764 100 1 857 200 1 843 700 953 600 1 323 200
Inwestycje krótkoterminowe 308 000 283 600 198 900 163 300 192 100 116 500
Należności 961 000 716 100 643 100 652 300 474 300 438 200
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 308 000 283 600 198 900 163 300 192 100 116 500
Aktywa obrotowe razem 3 341 000 2 763 800 2 699 200 2 659 300 1 620 000 1 877 900
Inwestycje długotrminowe 6 097 000 5 843 000 4 580 600 3 520 000 3 109 200 2 235 700
Rzeczowe aktywa trwałe 144 000 162 500 192 800 161 700 149 700 145 000
Wartość firmy 3 625 000 3 603 800 2 706 500 2 445 000 2 450 800 1 620 200
Wartości niematerialne 407 000 493 800 88 600 70 900 105 600 27 100
Pozostałe aktywa trwałe 383 000 358 600 278 800 224 700 226 200 58 600
Aktywa razem 9 438 000 8 606 800 7 279 800 6 179 300 4 729 200 4 113 600

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 102 000 120 800 122 500 83 700 101 600 94 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 349 700 0 449 700 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 898 000 3 538 900 3 132 200 2 685 800 2 199 600 2 028 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 000 000 4 009 400 3 254 700 3 219 200 2 301 200 2 123 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 281 000 2 277 900 1 637 200 1 635 100 2 087 700 1 586 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 680 000 1 095 200 1 015 000 969 900 471 400 593 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 8 293 000 7 757 700 6 314 300 6 318 400 4 940 100 4 369 600
Akcje zwykłe 216 000 219 700 219 400 219 700 218 900 219 500
Zyski (straty) zatrzymane -1 995 000 -1 950 000 -1 487 500 -2 295 800 -2 147 400 -2 084 900
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 145 000 849 100 965 500 -139 100 -210 900 -256 000
Pasywa razem 9 438 000 8 606 800 7 279 800 6 179 300 4 729 200 4 113 600