Advance Auto Parts Inc (AAP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Zysk (strata) netto 501 872 616 108 493 021 486 896
Amortyzacja 283 800 259 933 250 081 238 371
Zmiana stanu należności -84 172 32 786 60 530 64 497
Zmiana stanu zapasów 256 244 120 819 106 031 69 621
Zmiana stanu gotówki -332 146 -233 564 416 327 -477 862
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 722 222 1 112 260 969 688 866 909
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -425 961 -289 639 -267 806 -270 129
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -424 448 -287 314 -266 897 -462 939
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -620 704 -1 064 110 -285 997 -882 153