Advance Auto Parts Inc (AAP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 269 282 601 428 834 992 418 665
Inwestycje krótkoterminowe 163 695 232 245 146 811 155 241
Należności 698 613 782 785 749 999 689 469
Zapasy 4 915 260 4 659 020 4 538 200 4 432 170
Pozostałe aktywa obrotowe 163 695 232 245 146 811 155 241
Aktywa obrotowe razem 6 046 850 6 275 480 6 270 000 5 695 540
Inwestycje długotrminowe 5 971 630 5 918 730 5 569 640 5 552 980
Rzeczowe aktywa trwałe 1 690 140 1 528 310 1 462 600 1 433 210
Wartość firmy 990 471 993 744 993 590 992 240
Wartości niematerialne 620 901 651 217 681 127 709 756
Pozostałe aktywa trwałe 62 429 73 651 52 329 52 448
Aktywa razem 12 018 500 12 194 200 11 839 600 11 248 500

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 4 123 460 3 922 010 3 640 640 3 421 990
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 185 000 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 061 930 1 258 300 1 103 280 1 055 720
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 370 390 5 180 310 4 743 920 4 477 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 188 280 1 034 320 1 032 980 747 320
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 87 214 103 034 146 281 123 250
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 9 340 200 9 065 920 8 280 120 7 699 440
Akcje zwykłe 60 351 64 028 68 748 70 869
Zyski (straty) zatrzymane 4 744 620 4 605 790 4 196 630 3 772 850
Akcje własne -2 918 770 -2 300 290 -1 394 080 -924 389
Kapitał własny 2 678 280 3 128 290 3 559 510 3 549 080
Pasywa razem 12 018 500 12 194 200 11 839 600 11 248 500