Yum Brands Inc. (YUM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 325 000 1 575 000 904 000 1 294 000 1 542 000 1 340 000
Amortyzacja 146 000 164 000 146 000 112 000 137 000 253 000
Zmiana stanu należności 34 000 77 000 -54 000 26 000 22 000 144 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 -13 000 -23 000
Zmiana stanu gotówki -119 000 -244 000 125 000 313 000 -1 230 000 818 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 427 000 1 706 000 1 305 000 1 315 000 1 176 000 1 030 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -279 000 -230 000 -160 000 -196 000 -234 000 -318 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -202 000 -173 000 -335 000 -88 000 313 000 1 472 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 323 000 -1 767 000 -738 000 -938 000 -2 620 000 -1 795 000