Yum Brands Inc. (YUM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 367 000 486 000 730 000 605 000 292 000 1 522 000
Inwestycje krótkoterminowe 152 000 138 000 125 000 136 000 143 000 159 000
Należności 680 000 646 000 569 000 623 000 597 000 575 000
Zapasy 0 0 0 0 0 13 000
Pozostałe aktywa obrotowe 152 000 138 000 125 000 136 000 143 000 159 000
Aktywa obrotowe razem 1 609 000 1 532 000 1 689 000 1 527 000 1 207 000 2 507 000
Inwestycje długotrminowe 4 237 000 4 434 000 4 163 000 3 704 000 2 923 000 2 804 000
Rzeczowe aktywa trwałe 1 171 000 1 207 000 1 235 000 1 170 000 1 237 000 1 697 000
Wartość firmy 638 000 657 000 597 000 530 000 525 000 512 000
Wartości niematerialne 354 000 359 000 343 000 244 000 242 000 110 000
Pozostałe aktywa trwałe 466 000 560 000 584 000 534 000 510 000 346 000
Aktywa razem 5 846 000 5 966 000 5 852 000 5 231 000 4 130 000 5 311 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 243 000 227 000 215 000 173 000 202 000 119 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 398 000 68 000 453 000 431 000 321 000 375 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 024 000 1 120 000 1 007 000 937 000 778 000 1 018 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 665 000 1 415 000 1 675 000 1 541 000 1 301 000 1 512 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 11 453 000 11 178 000 10 272 000 10 131 000 9 751 000 9 429 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 604 000 1 746 000 1 796 000 1 575 000 1 004 000 704 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 14 722 000 14 339 000 13 743 000 13 247 000 12 056 000 11 645 000
Akcje zwykłe 286 000 297 000 302 000 306 000 322 000 347 000
Zyski (straty) zatrzymane -8 507 000 -8 048 000 -7 480 000 -7 628 000 -7 592 000 -6 063 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny -8 876 000 -8 373 000 -7 891 000 -8 016 000 -7 926 000 -6 334 000
Pasywa razem 5 846 000 5 966 000 5 852 000 5 231 000 4 130 000 5 311 000