Wynn Resorts Ltd. (WYNN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 3 650 440 2 522 530 3 482 030 2 351 900 2 215 000 2 971 250
Inwestycje krótkoterminowe 88 201 79 061 64 672 69 485 83 104 156 773
Należności 216 033 199 463 200 158 346 429 276 644 224 128
Zapasy 70 094 69 967 66 285 88 519 66 627 71 636
Pozostałe aktywa obrotowe 88 201 79 061 64 672 69 485 83 104 156 773
Aktywa obrotowe razem 4 029 590 2 875 920 3 813 150 2 856 340 2 641 380 3 423 780
Inwestycje długotrminowe 9 385 510 9 654 910 10 056 400 11 014 900 10 574 900 9 257 960
Rzeczowe aktywa trwałe 6 896 060 8 765 310 9 196 640 9 623 830 9 385 920 8 498 760
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 245 253 307 578 278 195 146 414 222 506 123 705
Pozostałe aktywa trwałe 263 305 207 017 178 615 223 129 225 693 232 119
Aktywa razem 13 415 100 12 530 800 13 869 500 13 871 300 13 216 300 12 681 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 197 474 170 542 148 478 262 437 321 796 285 437
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 547 543 50 000 596 408 323 876 11 960 62 690
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 066 410 1 067 340 1 136 000 1 396 570 1 548 310 1 582 160
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 811 420 1 287 880 1 880 890 1 982 880 1 882 060 1 930 290
Długoterminowe zobowiązania finansowe 11 569 300 11 884 500 12 469 400 10 080 000 9 411 140 9 565 940
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 59 569 79 428 133 490 107 760 108 277 107 163
Udziały niekontrolujące -889 527 -621 797 -385 320 -201 573 -219 334 130 504
Zobowiązania razem 14 165 900 12 745 200 14 221 500 12 128 200 11 182 100 11 733 900
Akcje zwykłe 113 623 113 760 106 745 106 745 106 529 102 071
Zyski (straty) zatrzymane -2 711 810 -2 288 080 -1 532 420 641 818 921 785 635 067
Akcje własne -1 623 870 -1 436 370 -1 422 530 -1 411 000 -1 344 010 -1 184 470
Kapitał własny -750 838 -214 418 -351 997 1 743 040 2 034 120 947 846
Pasywa razem 13 415 100 12 530 800 13 869 500 13 871 300 13 216 300 12 681 700