Union Pacific Corp. (UNP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 24 875 000 21 804 000 19 533 000 21 708 000 22 832 000 21 240 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 24 875 000 21 804 000 19 533 000 21 708 000 22 832 000 21 240 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 898 000 859 000 875 000 984 000 1 072 000 888 000
Zysk operacyjny 9 917 000 9 338 000 7 834 000 8 554 000 8 517 000 8 061 000
Koszty odsetek netto 1 271 000 1 152 000 1 129 000 987 000 840 000 703 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 072 000 8 478 000 6 980 000 7 747 000 7 741 000 7 632 000
Podatek dochodowy 2 074 000 1 955 000 1 631 000 1 828 000 1 775 000 -3 080 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 6 998 000 6 523 000 5 349 000 5 919 000 5 966 000 10 712 000