Union Pacific Corp. (UNP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 6 379 000 6 998 000 6 523 000 5 349 000 5 919 000 5 966 000 10 712 000
Amortyzacja 2 318 000 2 246 000 2 208 000 2 210 000 2 216 000 2 191 000 2 105 000
Zmiana stanu należności 182 000 169 000 217 000 -90 000 -160 000 262 000 235 000
Zmiana stanu zapasów 2 000 120 000 -17 000 -113 000 9 000 -7 000 32 000
Zmiana stanu gotówki 52 000 13 000 -853 000 968 000 -442 000 -32 000 28 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 379 000 9 362 000 9 032 000 8 540 000 8 609 000 8 686 000 7 230 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 606 000 -3 620 000 -2 936 000 -2 927 000 -3 453 000 -3 437 000 -3 238 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 667 000 -3 471 000 -2 709 000 -2 676 000 -3 435 000 -3 411 000 -3 086 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 625 000 -5 887 000 -7 158 000 -4 902 000 -5 646 000 -5 222 000 -4 146 000