Union Pacific Corp. (UNP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 6 998 000 13 046 000 5 349 000 5 919 000 5 966 000 10 712 000
Amortyzacja 2 246 000 4 416 000 2 210 000 2 216 000 2 191 000 2 105 000
Zmiana stanu należności 169 000 1 939 000 -90 000 -160 000 262 000 235 000
Zmiana stanu zapasów 120 000 604 000 -113 000 9 000 -7 000 32 000
Zmiana stanu gotówki 13 000 153 000 968 000 -442 000 -32 000 28 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 362 000 18 064 000 8 540 000 8 609 000 8 686 000 7 230 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 620 000 -5 872 000 -2 927 000 -3 453 000 -3 437 000 -3 238 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 471 000 -5 418 000 -2 676 000 -3 435 000 -3 411 000 -3 086 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 887 000 -14 316 000 -4 902 000 -5 646 000 -5 222 000 -4 146 000