Union Pacific Corp. (UNP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 012 000 1 859 000 891 000 1 333 000 1 365 000
Inwestycje krótkoterminowe 366 000 212 000 222 000 333 000 399 000
Należności 3 444 000 1 505 000 1 595 000 1 755 000 1 493 000
Zapasy 1 242 000 638 000 751 000 742 000 749 000
Pozostałe aktywa obrotowe 366 000 212 000 222 000 333 000 399 000
Aktywa obrotowe razem 7 102 000 4 214 000 3 459 000 4 163 000 4 006 000
Inwestycje długotrminowe 119 948 000 58 184 000 58 214 000 54 984 000 53 800 000
Rzeczowe aktywa trwałe 109 742 000 54 161 000 53 916 000 52 679 000 51 605 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 2 142 000 249 000 436 000 393 000 386 000
Aktywa razem 127 050 000 62 398 000 61 673 000 59 147 000 57 806 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 504 000 612 000 749 000 872 000 1 013 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 332 000 1 069 000 1 257 000 1 466 000 800 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 652 000 2 492 000 2 345 000 2 288 000 2 126 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 11 488 000 4 173 000 4 351 000 4 626 000 3 939 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 55 126 000 25 660 000 23 943 000 20 925 000 16 144 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 906 000 2 077 000 1 788 000 1 871 000 1 931 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 98 728 000 45 440 000 43 545 000 38 724 000 32 950 000
Akcje zwykłe 1 307 600 677 300 703 500 750 900 798 400
Zyski (straty) zatrzymane 110 098 000 51 326 000 48 605 000 45 284 000 41 317 000
Akcje własne -95 468 000 -40 420 000 -36 424 000 -30 674 000 -22 574 000
Kapitał własny 28 322 000 16 958 000 18 128 000 20 423 000 24 856 000
Pasywa razem 127 050 000 62 398 000 61 673 000 59 147 000 57 806 000