Telephone And Data Systems, Inc. (TDS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 160 000 5 413 000 5 329 000 5 225 000 5 176 000 5 109 000 5 044 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 334 000 2 565 000 2 472 000 2 354 000 2 337 000 2 336 000 2 359 000
Zysk ze sprzedaży brutto 2 826 000 2 848 000 2 857 000 2 871 000 2 839 000 2 773 000 2 685 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 753 000 1 768 000 1 677 000 1 681 000 1 717 000 1 694 000 1 686 000
Zysk operacyjny 158 000 151 000 285 000 281 000 190 000 196 000 155 000
Koszty odsetek netto 244 000 174 000 232 000 168 000 165 000 172 000 170 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -477 000 125 000 221 000 288 000 211 000 221 000 -122 000
Podatek dochodowy 10 000 53 000 33 000 19 000 64 000 46 000 -279 000
Udziały niekontrolujące 13 000 10 000 32 000 43 000 26 000 40 000 4 000
Zysk (strata) netto -569 000 -7 000 117 000 226 000 121 000 135 000 153 000