Telephone And Data Systems, Inc. (TDS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 360 000 367 000 1 432 000 465 000 938 000 719 000
Inwestycje krótkoterminowe 160 000 164 000 141 000 127 000 131 000 139 000
Należności 1 240 000 1 335 000 1 299 000 1 160 000 1 111 000 963 000
Zapasy 268 000 178 000 154 000 169 000 150 000 145 000
Pozostałe aktywa obrotowe 160 000 164 000 141 000 127 000 131 000 139 000
Aktywa obrotowe razem 2 028 000 2 044 000 3 026 000 1 921 000 2 330 000 1 966 000
Inwestycje długotrminowe 12 522 000 11 449 000 9 499 000 8 860 000 7 453 000 7 329 000
Rzeczowe aktywa trwałe 4 760 000 4 361 000 3 972 000 3 527 000 3 346 000 3 424 000
Wartość firmy 547 000 547 000 547 000 547 000 509 000 509 000
Wartości niematerialne 4 903 000 4 294 000 2 851 000 2 719 000 2 448 000 2 511 000
Pozostałe aktywa trwałe 796 000 710 000 652 000 607 000 616 000 422 000
Aktywa razem 14 550 000 13 493 000 12 525 000 10 781 000 9 783 000 9 295 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 506 000 481 000 508 000 374 000 365 000 368 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 19 000 6 000 5 000 10 000 21 000 20 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 989 000 693 000 640 000 578 000 493 000 530 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 514 000 1 180 000 1 153 000 962 000 879 000 918 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 731 000 2 928 000 3 424 000 2 316 000 2 418 000 2 437 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 813 000 759 000 541 000 481 000 541 000 495 000
Udziały niekontrolujące 766 000 818 000 799 000 762 000 744 000 624 000
Zobowiązania razem 8 701 000 7 566 000 7 721 000 6 128 000 5 223 000 5 026 000
Akcje zwykłe 114 000 115 000 114 000 114 000 112 000 111 000
Zyski (straty) zatrzymane 2 699 000 2 812 000 2 802 000 2 672 000 2 656 000 2 525 000
Akcje własne -481 000 -461 000 -477 000 -479 000 -519 000 -669 000
Kapitał własny 5 849 000 5 927 000 4 804 000 4 653 000 4 560 000 4 269 000
Pasywa razem 14 550 000 13 493 000 12 525 000 10 781 000 9 783 000 9 295 000