Molson Coors Beverage Company (TAP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -175 300 1 005 700 -949 000 241 700 1 116 500 1 414 200
Amortyzacja 684 800 786 100 922 000 859 000 857 500 812 800
Zmiana stanu należności -13 200 192 300 -133 200 -50 700 -31 000 96 700
Zmiana stanu zapasów -11 800 140 400 48 400 24 100 300 -1 200
Zmiana stanu gotówki -37 400 -132 700 246 700 -534 500 639 300 -142 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 502 000 1 573 500 1 695 700 1 897 300 2 331 300 1 866 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -661 400 -522 600 -574 800 -593 800 -651 700 -599 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -625 100 -509 900 -413 600 -433 300 -669 100 -538 200
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -889 500 -1 172 200 -1 070 400 -2 007 000 -1 008 900 -1 496 400