Molson Coors Beverage Company (TAP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 948 900 -175 300 1 005 700 -949 000 241 700 1 116 500 1 414 200
Amortyzacja 682 800 684 800 786 100 922 000 859 000 857 500 812 800
Zmiana stanu należności 13 200 -13 200 192 300 -133 200 -50 700 -31 000 96 700
Zmiana stanu zapasów 9 400 -11 800 140 400 48 400 24 100 300 -1 200
Zmiana stanu gotówki 268 900 -37 400 -132 700 246 700 -534 500 639 300 -142 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 079 000 1 502 000 1 573 500 1 695 700 1 897 300 2 331 300 1 866 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -671 500 -661 400 -522 600 -574 800 -593 800 -651 700 -599 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -841 700 -625 100 -509 900 -413 600 -433 300 -669 100 -538 200
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -981 400 -889 500 -1 172 200 -1 070 400 -2 007 000 -1 008 900 -1 496 400