Shoe Carnival, Inc. (SCVL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 1 262 240 1 330 390 976 765 1 036 550 1 029 650 1 019 150
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 794 071 803 607 696 783 724 682 720 658 722 885
Zysk ze sprzedaży brutto 468 164 526 787 279 982 311 869 308 992 296 269
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 321 720 319 133 258 117 257 660 259 232 258 568
Zysk operacyjny 146 444 207 654 21 865 54 209 49 760 37 701
Koszty odsetek netto -678 454 315 -539 -597 288
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 147 122 207 200 21 550 54 748 50 357 37 413
Podatek dochodowy 37 054 52 319 5 559 11 834 12 222 18 480
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 110 068 154 881 15 991 42 851 37 983 18 683