Shoe Carnival, Inc. (SCVL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 62 973 132 404 106 532 61 899 67 021 48 254
Inwestycje krótkoterminowe 13 308 10 264 8 411 5 529 11 534 5 562
Należności 3 052 14 159 7 096 2 724 1 219 6 270
Zapasy 390 390 285 205 233 266 259 495 257 539 260 500
Pozostałe aktywa obrotowe 13 308 10 264 8 411 5 529 11 534 5 562
Aktywa obrotowe razem 469 723 442 032 355 305 329 647 337 313 320 586
Inwestycje długotrminowe 520 058 370 232 287 442 298 727 80 686 94 994
Rzeczowe aktywa trwałe 141 435 88 533 62 325 67 781 70 605 86 276
Wartość firmy 12 023 11 384 0 0 0 0
Wartości niematerialne 32 600 32 600 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 15 388 14 064 13 843 8 106 459 536
Aktywa razem 989 781 812 264 642 747 628 374 417 999 415 580

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 78 850 69 092 57 717 60 665 48 715 41 739
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 78 435 84 616 73 184 61 841 22 069 15 045
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 157 285 153 708 130 901 122 506 70 784 56 784
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 170 334 3 040 1 052 30 674 40 122
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 464 213 359 731 332 571 331 011 113 566 108 278
Akcje zwykłe 27 543 28 233 14 066 14 427 15 111 16 220
Zyski (straty) zatrzymane 653 450 553 487 406 655 395 761 360 443 326 738
Akcje własne -211 715 -182 045 -175 562 -178 517 -131 846 -85 099
Kapitał własny 525 568 452 533 310 176 297 363 304 433 307 302
Pasywa razem 989 781 812 264 642 747 628 374 417 999 415 580