Shoe Carnival, Inc. (SCVL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk (strata) netto 110 068 154 881 15 991 42 851 37 983 18 683
Amortyzacja 23 196 18 752 16 114 16 950 21 843 23 804
Zmiana stanu należności -11 107 7 063 4 372 1 505 -5 051 1 846
Zmiana stanu zapasów 105 185 51 939 -26 229 1 956 -2 961 -19 146
Zmiana stanu gotówki -69 431 25 872 44 633 -5 122 18 767 -14 690
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 50 438 147 893 63 395 66 946 74 141 40 348
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -77 293 -31 387 -12 396 -18 501 -7 413 -19 653
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -74 034 -119 247 -12 093 -17 751 -4 415 -19 653
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -42 475 -17 735 -6 669 -54 317 -50 959 -35 385