Stepan Co. (SCL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 773 270 2 345 970 1 869 750 1 858 740 1 993 860 1 925 010
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 346 200 1 950 160 1 486 140 1 519 030 1 652 350 1 586 740
Zysk ze sprzedaży brutto 427 069 395 810 383 613 339 714 341 503 338 265
Koszty badań i rozwoju 66 633 62 689 57 986 55 037 54 263 53 867
Koszty ogólnego zarządu 161 207 152 092 142 905 139 533 135 562 130 312
Zysk operacyjny 199 229 181 029 182 722 145 144 151 678 154 086
Koszty odsetek netto 9 809 5 753 5 409 5 932 10 771 11 444
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 188 703 172 537 171 067 125 899 139 923 139 237
Podatek dochodowy 41 550 34 642 43 411 22 798 27 173 47 690
Udziały niekontrolujące 0 91 886 -28 -12 -31
Zysk (strata) netto 147 153 137 804 126 770 103 129 112 762 91 578