Stepan Co. (SCL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 173 750 159 186 349 938 315 383 300 194 298 894
Inwestycje krótkoterminowe 31 607 29 102 35 612 22 918 22 146 23 553
Należności 436 914 419 542 301 318 276 841 280 025 293 541
Zapasy 402 531 305 538 218 783 203 647 200 165 172 748
Pozostałe aktywa obrotowe 31 607 29 102 35 612 22 918 22 146 23 553
Aktywa obrotowe razem 1 044 800 913 368 905 651 818 789 802 530 788 736
Inwestycje długotrminowe 1 388 370 1 152 240 846 685 760 578 682 136 682 125
Rzeczowe aktywa trwałe 1 073 300 850 604 682 667 639 317 608 892 598 443
Wartość firmy 95 922 97 187 27 972 26 086 22 954 25 118
Wartości niematerialne 58 026 60 784 24 068 15 352 14 244 18 538
Pozostałe aktywa trwałe 75 291 39 562 18 905 13 210 10 964 11 756
Aktywa razem 2 433 170 2 065 610 1 752 340 1 579 370 1 484 670 1 470 860

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 375 726 323 362 236 750 194 276 205 954 204 977
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 132 111 40 718 37 857 23 571 37 058 22 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 162 812 136 396 141 947 121 267 95 570 92 776
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 670 649 500 476 416 554 339 114 338 582 320 253
Długoterminowe zobowiązania finansowe 455 029 322 862 160 812 198 532 239 022 268 299
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 48 232 48 800 62 785 46 345 60 045 78 543
Udziały niekontrolujące 0 0 1 672 713 760 818
Zobowiązania razem 1 267 110 991 419 765 643 687 584 700 900 730 765
Akcje zwykłe 22 781 22 922 22 949 23 054 23 022 22 946
Zyski (straty) zatrzymane 1 250 130 1 133 550 1 023 830 922 464 813 448 721 741
Akcje własne -180 596 -153 702 -133 629 -114 139 -97 389 -78 561
Kapitał własny 1 166 060 1 074 190 986 693 891 783 783 766 740 096
Pasywa razem 2 433 170 2 065 610 1 752 340 1 579 370 1 484 670 1 470 860