PepsiCo Inc (PEP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 15 236 000 7 120 000 7 314 000 12 513 000 4 857 000
Amortyzacja 6 430 000 2 548 000 2 432 000 2 399 000 2 369 000
Zmiana stanu należności 8 956 000 582 000 680 000 118 000 330 000
Zmiana stanu zapasów 4 522 000 834 000 210 000 181 000 224 000
Zmiana stanu gotówki 2 425 000 3 813 000 -3 255 000 -10 517 000 3 385 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 23 232 000 10 613 000 9 649 000 9 415 000 9 994 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -9 250 000 -4 240 000 -4 232 000 -3 282 000 -2 969 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 538 000 -11 619 000 -6 437 000 4 564 000 -4 403 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -21 560 000 -3 819 000 -8 489 000 -13 769 000 -4 186 000