Owens Corning (OC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 196 000 1 241 000 995 000 -383 000 405 000 545 000 289 000
Amortyzacja 609 000 531 000 502 000 493 000 457 000 433 000 371 000
Zmiana stanu należności 26 000 22 000 20 000 149 000 -24 000 -12 000 128 000
Zmiana stanu zapasów -136 000 256 000 223 000 -178 000 -39 000 231 000 131 000
Zmiana stanu gotówki 516 000 140 000 242 000 545 000 94 000 -168 000 134 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 719 000 1 760 000 1 503 000 1 135 000 1 037 000 803 000 1 016 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -526 000 -446 000 -416 000 -307 000 -447 000 -537 000 -337 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -356 000 -623 000 -377 000 -205 000 -394 000 -1 589 000 -901 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -877 000 -974 000 -881 000 -358 000 -573 000 647 000 3 000