Owens Corning (OC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 241 000 1 990 000 -383 000 405 000 545 000 289 000
Amortyzacja 531 000 1 004 000 493 000 457 000 433 000 371 000
Zmiana stanu należności 22 000 959 000 149 000 -24 000 -12 000 128 000
Zmiana stanu zapasów 256 000 1 301 000 -178 000 -39 000 231 000 131 000
Zmiana stanu gotówki 140 000 1 201 000 545 000 94 000 -168 000 134 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 760 000 3 006 000 1 135 000 1 037 000 803 000 1 016 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -446 000 -832 000 -307 000 -447 000 -537 000 -337 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -623 000 -754 000 -205 000 -394 000 -1 589 000 -901 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -974 000 -1 762 000 -358 000 -573 000 647 000 3 000