Owens Corning (OC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 918 000 717 000 172 000 78 000 246 000
Inwestycje krótkoterminowe 242 000 115 000 86 000 73 000 80 000
Należności 1 878 000 919 000 770 000 794 000 806 000
Zapasy 2 156 000 855 000 1 033 000 1 072 000 841 000
Pozostałe aktywa obrotowe 242 000 115 000 86 000 73 000 80 000
Aktywa obrotowe razem 6 194 000 2 606 000 2 061 000 2 020 000 1 985 000
Inwestycje długotrminowe 13 836 000 6 875 000 7 945 000 7 751 000 6 647 000
Rzeczowe aktywa trwałe 7 746 000 3 809 000 3 855 000 3 811 000 3 425 000
Wartość firmy 1 980 000 989 000 1 932 000 1 949 000 1 507 000
Wartości niematerialne 3 234 000 1 667 000 1 721 000 1 779 000 1 360 000
Pozostałe aktywa trwałe 498 000 228 000 188 000 169 000 211 000
Aktywa razem 20 030 000 9 481 000 10 006 000 9 771 000 8 632 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 190 000 875 000 815 000 851 000 834 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 5 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 204 000 565 000 514 000 427 000 443 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 394 000 1 440 000 1 329 000 1 278 000 1 282 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 920 000 3 126 000 2 986 000 3 362 000 2 405 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 076 000 543 000 610 000 666 000 704 000
Udziały niekontrolujące 78 000 40 000 40 000 41 000 42 000
Zobowiązania razem 11 438 000 5 580 000 5 375 000 5 488 000 4 470 000
Akcje zwykłe 207 000 108 600 109 200 110 400 111 500
Zyski (straty) zatrzymane 5 412 000 1 829 000 2 319 000 2 013 000 1 575 000
Akcje własne -3 844 000 -1 400 000 -1 130 000 -1 103 000 -911 000
Kapitał własny 8 592 000 3 901 000 4 631 000 4 283 000 4 162 000
Pasywa razem 20 030 000 9 481 000 10 006 000 9 771 000 8 632 000