Owens Corning (OC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 615 000 1 099 000 959 000 717 000 172 000 78 000 246 000
Inwestycje krótkoterminowe 117 000 117 000 121 000 115 000 86 000 73 000 80 000
Należności 987 000 961 000 939 000 919 000 770 000 794 000 806 000
Zapasy 1 198 000 1 334 000 1 078 000 855 000 1 033 000 1 072 000 841 000
Pozostałe aktywa obrotowe 117 000 117 000 121 000 115 000 86 000 73 000 80 000
Aktywa obrotowe razem 3 917 000 3 556 000 3 097 000 2 606 000 2 061 000 2 020 000 1 985 000
Inwestycje długotrminowe 7 320 000 7 196 000 6 918 000 6 875 000 7 945 000 7 751 000 6 647 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 841 000 3 729 000 3 873 000 3 809 000 3 855 000 3 811 000 3 425 000
Wartość firmy 1 392 000 1 383 000 990 000 989 000 1 932 000 1 949 000 1 507 000
Wartości niematerialne 1 528 000 1 602 000 1 617 000 1 667 000 1 721 000 1 779 000 1 360 000
Pozostałe aktywa trwałe 313 000 262 000 249 000 228 000 188 000 169 000 211 000
Aktywa razem 11 237 000 10 752 000 10 015 000 9 481 000 10 006 000 9 771 000 8 632 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 216 000 1 345 000 1 095 000 875 000 815 000 851 000 834 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 431 000 0 0 0 0 0 5 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 677 000 759 000 602 000 565 000 514 000 427 000 443 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 324 000 2 104 000 1 697 000 1 440 000 1 329 000 1 278 000 1 282 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 615 000 2 992 000 2 960 000 3 126 000 2 986 000 3 362 000 2 405 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 496 000 495 000 538 000 543 000 610 000 666 000 704 000
Udziały niekontrolujące 44 000 46 000 39 000 40 000 40 000 41 000 42 000
Zobowiązania razem 6 071 000 6 177 000 5 719 000 5 580 000 5 375 000 5 488 000 4 470 000
Akcje zwykłe 90 100 96 600 103 500 108 600 109 200 110 400 111 500
Zyski (straty) zatrzymane 4 794 000 3 794 000 2 706 000 1 829 000 2 319 000 2 013 000 1 575 000
Akcje własne -3 292 000 -2 678 000 -1 922 000 -1 400 000 -1 130 000 -1 103 000 -911 000
Kapitał własny 5 166 000 4 575 000 4 296 000 3 901 000 4 631 000 4 283 000 4 162 000
Pasywa razem 11 237 000 10 752 000 10 015 000 9 481 000 10 006 000 9 771 000 8 632 000